Pagalba mokiniui Spausdinti

Socialinė pedagogė Laima Stanaitienė - galima kreiptis visomis darbo dienomis , 106 kab.

Socialinis pedagogas siekia padėti mokiniams geriau adaptuotis mokyklos bendruomenėje, racionaliai išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su grupių vadovais, kitais pedagoginiais darbuotojais, tėvais ar teisėtais mokinio atstovais, mokyklos bendruomene.

Vaiko gerovės komisija

  • Vertina ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi aplinką, jų poreikius, problemas, nustato švietimo priemonių pagalbos prioritetus, kryptis, teikimo formas;
  • Nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, nesėkmių mokykloje bei nepažangaus mokymosi priežastis;
  • Analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, teikia rekomendacijas mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
  • Siūlo mokykloje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas;
  • Įvykus krizei mokykloje, organizuoja krizės valdymo priemones.

Mokymosi pagalbos teikimas

  • Mokytojai ir profesijos mokytojai yra atsakingi už mokinių pasiekimų mokykloje stebėjimą ir analizę, savalaikį mokymosi sunkumų identifikavimą. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), socialinis pedagogas. Tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo.
  • Direktoriaus 2015-08-19 įsakymu Nr. V-183 atsakingais už mokymosi pagalbos organizavimą skiriami gimnazijos skyriaus ir profesinio mokymo skyrių vedėjai.
  • Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo (si) užduotis, metodikas ir kt.
  • Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui. Mokiniui suteikti mokymosi pagalbą rekomenduojama pastebėjus, kad jam nesiseka pasiekti bendrosiose arba profesinio mokymo programose numatytų konkretaus dalyko pasiekimų, po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, po ligos ir pan. Mokymosi pagalba teikiama konsultacijų forma, jų turinį numato dalyko mokytojas (mokytojų kontaktai konsultacijoms).

 

 


Psichologinė pagalba

Vaikų linija, tel. 116 111
Jaunimo linija, tel. 8 800 28888
Pagalbos linija moterims, tel. 8 800 66366 d.d. 10.00 – 21.00 val.
Jaunimo psichologinės pagalbos centras, tel. 8 523 13437
Jurbarko PPT, tel. 8 447 51192 arba 8 447 72253
Čia galima informuoti policijos pareigūnus pastebėjus vartojant ar platinant narkotines medžiagas