Keisti šrifto dydį

Increase SizeDecrease SizeReset font to default

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Sveiki atvykę!

2019-03-18 - 22

Pamokų laikas

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
9.50 – 10.35
10.45 – 11.30

Pietų pertrauka 11.30 – 12.00

12.00 – 12.45
12.55 – 13.40
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
TAMO dienynas
Europass
AIKOS SMM
ASU

Sekite mus facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kviečiame į mūsų mokyklą!

Apie mokyklą Spausdinti El. paštas

Smalininkai - miestelis Mažosios Lietuvos pakrašty, Tauragės apskrityje, Jurbarko rajone, prie Kauno- Klaipėdos plento, 10 kilometrų nutolęs nuo rajono centro. Pro pietinę pusę teka Nemunas, už kurio yra Rusijos federacijos Kaliningrado srities laukai, šiaurinę pusę supa Karšuvos giria.

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla – valstybės biudžetinė įstaiga, pagrindinė veikla – švietimas, pagrindinė švietimo veiklos rūšis – profesinis mokymas, atitinkantis šiuolaikinį mokslo ir technikos išsivystymo lygį, darbo rinkos keliamus reikalavimus.

mokykla-ilgas

Mokykloje sudaromas sąlygos tobulinti profesinę kvalifikaciją bei persikvalifikuoti, ugdyti asmenybę, kuri sugebėtų dirbti ir gyventi rinkos ir demokratiniais principais grindžiamoje visuomenėje.

Mokykloje yra trys skyriai: gimnazijos, profesinio mokymo ir specialiojo ugdymo.

Gimnazijos skyriuje mokosi mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą, pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa. Sėkmingai baigusiems mokymo programos pirmą ir antrą kursą, išduodamas vidurinio ugdymo brandos atestatas.

Profesinio mokymo skyriuje trečiame kurse tęsia mokymąsi mokiniai, mokęsi pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa; taip pat mokiniai, įgiję vidurinį išsilavinimą arba baigę vidurinio ugdymo programą. Sėkmingai baigus profesinio mokymo programos kursą, atlikus praktiką ir įsivertinus įgytas kompetencijas, išduodami profesinio mokymo diplomai.

Specialiojo ugdymo skyriuje mokosi mokiniai, kurie dėl intelekto sutrikimo turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokiniai ugdomi specialiosiose ir lavinamosiose klasėse pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas programas. Baigę pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, mokiniai mokymąsi gali tęsti darbinio ugdymo klasėse pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą arba profesinio mokymo programoje, skirtoje specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims.

Mokykla turi licenciją vykdyti 59 profesinio mokymo programas. 2017-2018 m. m. mokykloje vykdoma 12 pirminio profesinio mokymo programų, iš jų 4 modulinės mokymo programos. Mokykla siūlo rinktis tęstinį mokymąsi iš 29 formaliojo ir 3 neformaliojo profesinio mokymo programų. 40 programų užregistruota Lietuvos darbo biržoje bedarbių mokymui, 9 programos ir 10 modulių užregistruota priemonei „Kompetencijų vaučeris".

Mokykla yra Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos narė. Mokykla yra Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė.

Mokykloje įdiegta ir palaikoma vidinė kokybės užtikrinimo sistema. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2013-10-22 pažyma „Dėl profesinio mokymo įstaigoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos", Nr. V26-72. Projektas „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Tauragės apskrities profesinėse mokyklose" (NR. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-004)

2014 m., pagal projektą „Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas" (Nr. VP1-2.2- ŠMM-04-V-03-002), mokykloje vyko profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės išorinis vertinimas.

2014 m. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorės vertintojų komanda mokykloje vykdė bendrojo ugdymo programų įgyvendinimo išorinį vertinimą.

Nuo 2014 m. mokykla yra Europos Sąjungos programos Erazmus+ dalyvė.

Nuo 2017 m. mokykla yra Lietuvos imitacinių bendrovių asociacijos ,,LIBA" narė.

Mokykloje veikia vairavimo mokykla, kurioje galima baigti B, C, CE motorinių transporto priemonių vairuotojų kursus, įgyti motorinių transporto priemonių kroviniams vežti pradinę kvalifikaciją, lankyti kursus pradinei kvalifikacijai pratęsti. Taip pat galima įgyti TR1, TR2, SZ kategorijų traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) kvalifikaciją.Sudaroma galimybė įsigyti vairuotojo pažymėjimą ir tiems mokiniams, kuriems nėra tai numatyta pagal mokymo programą.

Mokykloje veikia Lietuvos imitacinių bendrovių centro „Simulith" padalinys – imitacinė bendrovė „Aitvaras".

Mokykloje vykdomų projektų metu mokiniai turi galimybes tobulinti asmenines bei profesines kompetencijas užsienio šalių įmonėse.

Visi mokiniai aprūpinami bendrabučiu. Veikia valgykla. Pažangiems mokiniams mokama stipendija. Vidutinis stipendijos dydis 24,32 Eur.

Mokiniai į mokyklą ir iš mokyklos pavežėjami arba kompensuojamos kelionės išlaidos.

Geras susisiekimas Kauno ir Klaipėdos kryptimis.

Mokykloje yra turtinga vadovėliais, knygomis, mokomaisiais CD, periodiniais leidiniais biblioteka-informacinis centras. Čia galima ne tik paskaityti laikraščius ir žurnalus, bet ir pažiūrėti televizijos laidas, pasinaudoti kompiuteriais, interneto prieiga, wi-fi.

2017-2018 m. m. mokymąsi pradėjo 428 mokiniai. Iš jų 98 gimnazijos, 283 profesinio mokymo skyriuje ir 47 specialiojo ugdymo skyriuje. 2017 metais 142 asmenys mokykloje tobulino arba siekė įgyti kitą kvalifikaciją pagal tęstinio profesinio mokymo programas.

Mokykloje dirba 58 pedagogai: 43 iš jų - gimnazijos ir profesinio mokymo skyriuose, 15 - specialiojo ugdymo skyriuje.